Recenzavimo tvarka ir recenzentų atsakomybė

Žurnalui įteikti mokslo straipsniai recenzuojami dviejų recenzentų. Jei recenzentų išvados dėl straipsnio tinkamumo publikavimui yra priešingos, redaktorių kolegija skiria trečią recenzentą ir, gavusi jo išvadas, priima galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo publikuoti. 

Recenzavimas vyksta anonimiškai, t. y. recenzentams neteikiama informacija apie autorių tapatybę, o autoriams – apie recenzentų tapatybę.

Recenzentai turi pranešti redaktorių kolegijai apie įtariamus plagijavimo atvejus. 

Recenzentai turi užtikrinti recenzuojamų straipsnių konfidencialumą. Jiems draudžiama viešai aptarinėti, platinti recenzuojamus straipsnius.