Autorių atsakomybė

Teikiami straipsniai turi atitikti mokslo publikacijai keliamus reikalavimus ir būti parengti pagal žurnalo nustatytus nurodymus autoriams dėl straipsnio struktūros, citavimo, šaltinių nuorodų, santraukos ir kitų dalykų.

Teikdami straipsnį autoriai patvirtina, kad jis nebuvo niekur skelbtas anksčiau ir nėra pateiktas publikavimui kitur (nebent jis buvo paskelbtas kita kalba ir pakeistas ne mažiau nei 30 procentų).

Autoriai rūpinasi teisėtu intelektinės nuosavybės naudojimu jų tekstuose, atitinkamais leidimais publikuoti autorių teisių saugomą medžiagą spausdintoje ir elektroninėje žurnalo versijose bei pateikia redaktorių kolegijai teisėto saugomos intelektinės nuosavybės naudojimo įrodymus. 

Visi asmenys, reikšmingai prisidėję prie tyrimo ir straipsnio rašymo, privalo būti įtraukti į autorių sąrašą ir dalytis kolektyvinę atsakomybę už tyrimo rezultatus. 

Autoriai privalo užtikrinti, kad visi straipsnyje naudojami duomenys yra patikimi ir tikslūs.

Autoriai privalo atsižvelgti į straipsnio recenzentų nurodytas klaidas bei motyvuotas pastabas. Jeigu autoriai neatsižvelgia į recenzentų pastabas, savo motyvus redaktorių kolegijai jie paaiškina raštu.