Autoriams

Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:

  • autoriaus vardas, pavardė;
  • straipsnio pavadinimas;
  • autoriaus akademinė institucija ir el. paštas;
  • straipsnio santrauka (iki 500 spaudos ženklų);
  • raktažodžiai (nuo 3 iki 7 žodžių);
  • straipsnio tekstas (nuo 0,75 iki 1,5 spaudos lanko);
  • straipsnio santrauka anglų kalba (iki 1000 spaudos ženklų) arba lietuvių kalba, jeigu straipsnis parengtas anglų kalba;
  • išnašos ir literatūros rodyklė pateikiami straipsnio pabaigoje.

Teksto formatas ir citavimo tvarka:

  • tekstai parengiami naudojant tekstų redaktorių MS Word; teksto šriftas Times New Roman 12 punktų, tarp eilučių – du intervalai;
  • literatūros šaltiniai cituojami vadovaujantis Harvardo citavimo sistema (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm). Literatūros rodyklė pateikiama abėcėlės tvarka ir originalo rašyba.

Straipsnius siųsti doc. dr. Ritai Repšienei r.repsiene@gmail.com ir leidinį sudarančiam mokslininkui