APIE žurnalą

SPHAIROS: kultūros ir medijų studijos

Įkurtas 2011 m. (iki 2019 „Lietuvos kultūros tyrimai“). Tarptautinis tarpdisciplininis mokslo žurnalas, skirtas publikuoti tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė kultūros ir medijų tema. 

Mąstydami apie atnaujinamo leidinio misiją ir ieškodami jam naujo raiškaus ir konceptualaus pavadinimo redaktoriai pasirinko variantą „Sphairos‟ − senąja graikų kalba šis žodis reiškia rutulį, kurį pirmieji Vakarų mąstytojai, ikisokratikai, suvokė kaip tobulumo, pilnatvės, būties, šventumo ir dieviškumo simbolį. Antai filosofas Ksenofanas, neigęs tradicinius graikų mitų dievus, pripažino egzistuojant vieną vienintelį rutulio pavidalo dievą, kurio pati sferinė forma buvo akivaizdžiai − geometriškai − raiškus šio dievo tobulumo paliudijimams. Kitas filosofas ikisokratikas, Parmenidas, be jokios abejonės, sekdamas Ksenofanu, savo poemoje kalbėjo apie „tobulai apvalainą‟ − sferos formos − būtį, o iš Sicilijos kilęs filosofas Empedoklis svarstė apie slaptingąjį Sphairos, jį suvokdamas kaip šventą, dievišką ir tobulą. 

Tačiau leidinio pavadinimas „Sphairos‟, primindamas filosofinės Vakarų kultūros šaknis bei ištakas senovės graikų mąstyme, labai tinka nusakyti ir tam, kas aktualu ir šiuolaikinėje kultūroje: kai kalbame apie geosferą, biosferą, antroposferą, noosferą ir kitas „sferas‟, sferą suvokiame kaip tam tikrą konkrečią tikrovės sritį ir sykiu kaip skirtingus tos srities fenomenus vienijančią − medijuojančią − terpę, leidžiančią ne tik atsirasti naujiems svarbiems dalykams, bet ir žinią apie juos komunikuoti kitiems. Medijuojanti terpės galia, būdinga konkrečiai sferai ir leidžianti joje steigtis tam, kas nauja, kartu reiškiasi ir kaip žinios apie tuos naujus dalykus komunikavimo galia. 

Redaktorių įsitikinimu, pavadinimas „Sphairos‟ geriau nei bet kuris kitas tinka leidiniui, kuriame bus svarstomi ne tik kultūros pamatai bei ištakos, bet ir šiuolaikinei kultūrai itin aktualūs komunikacijos ir medijų klausimai. Juk sfera unikali tuo, kad ji, vartoma rankose, iš visų pusių atrodo vienodai − panašiai ir medijuojanti terpė, leidžianti steigtis  naujiems kultūros fenomenams, įgalina efektyviai skleisti žinią apie juos visiems dalyvaujantiems komunikacijos procese: taip nauji kultūros reiškiniai, nepaisant neretai  radikalaus jų savitumo bei skirtingumo − ir nepaisant jų suvokėjų mąstymo bei pasaulėžiūros skirtumų  − dėl medijuojančios „sferinės‟ terpės galių geba visiems mums prabilti įtaigiai, suprantamai ir šiuolaikiškai − taip, kad mus vienytų, o ne skirtų.

Žurnalo tematika. Recenzuojamas tarpdisciplininis mokslo žurnalas Lietuvos kultūros tyrimai siekia kurti naują, aktualią kultūros tyrimus jungiančią erdvę, kurioje skleidžiamos naujausias idėjas, skatinamos kūrybinės naujovės, tariamasi ir diskutuojama kultūros politikos klausimais, brėžiamos Lietuvos kultūros perspektyvos, sprendžiamos svarbios Lietuvos kultūros teorijos, metodologijos ir istorijos problemos, taip pat spausdinami ir aukštųjų Lietuvos mokyklų dėstytojų ir doktorantų darbai, pristatomi mums svarbūs kitų šalių kultūros tyrinėjimai, formuojant mūsų patirčių ir galimybių akiratį. Kultūros žurnale pristatomi naujausi Lietuvos kultūros tyrimai, kultūros ir kūrybos procesai, kultūrinių ir kūrybinių industrijų realijos, plėtojami kultūros politikos klausimai, brėžiamos Lietuvos kultūros raidos perspektyvos. Taip pat puoselėjamas diskusijų žanras, aptariami svarbiausi kultūriniai įvykiai, plečiamas kritinių ir analitinių recenzijų laukas, apžvelgiamos tarptautinės kultūros aktualijos.

Kalbos. Publikuojami straipsniai parašyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Atviroji prieiga. Žurnalas „Lietuvos kultūros tyrimai“ yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas.

Mokesčiai. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

ISSN 2029-8560 | eISSN